PFRON ma nową radę nadzorczą

PFRON ma nową radę nadzorczą

Jej prezesem, z mocy ustawy, jest pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wiceminister Paweł Wdówik.

„Cieszymy się z powołania nowej rady nadzorczej. Dzięki inicjowanym, opiniowanym i zatwierdzonym przez nią programom systematycznie zwiększamy pomoc dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ten sposób możemy skuteczniej realizować naszą misję, jaką jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych” – powiedział prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Poprzez różnorodność programów realizowanych głównie we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi Fundusz obejmuje wsparciem finansowym osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, we wszystkich dziedzinach życia i służy wzmacnianiu ich aktywności zarówno zawodowej, jak i społecznej.

„Działania muszą być zróżnicowane. Mamy program „Dostępność+”. Wzrosły także dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Obiecane w Funduszu Solidarnościowym programy są realizowane. Niczego nie zabrano. Chcę podkreślić, że osoby z niepełnosprawnością chcą być aktywne, nie można ich traktować wyłącznie jako odbiorców świadczeń” – podkreślił wiceminister Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, a zarazem prezes rady nadzorczej PFRON.

Programy rady nadzorczej PFRON to zdecydowana reakcja na potrzeby osób niepełnosprawnych, na które system jeszcze nie zareagował. Tego przykładem jest powołany w 2017 roku pilotażowy program pomocy poszkodowanym w wyniku żywiołu, który na stałe wpisał się w działania Funduszu.

W 2019 roku na realizację programów rady nadzorczej PFRON zaplanowano budżet w wysokości 283 mln zł. To wzrost o ponad 180 mln względem 2015 roku. Planowane jest kolejne zwiększenie środków.

Rada nadzorcza ma bezpośredni wpływ na kierunki wykorzystania środków Funduszu w celu reagowania na potrzeby środowiska. Zarząd Funduszu oraz rada nadzorcza na bieżąco analizują efektywność realizowanych programów.

Do zadań rady nadzorczej należy także m.in. zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu, opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków PFRON, dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu.

Kadencja rady nadzorczej trwa dwa lata. W jej skład powołani zostali:

Aleksandra Kieres – Prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja”, Członek m.in. Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Pomagających Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych

Renata Górna – członek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Krzysztof Rowiński – Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ds. Osób Niepełnosprawnych

Zofia Żuk – Związek Pracodawców Business Centre Club

Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Iwonna Kulikowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej (Ministerstwo Finansów)

Janusz Piątek - Związek Rzemiosła Polskiego

Bernarda Machniak - Forum Związków Zawodowych

Jan Zając – Prezes Zarządu: Fundacja Ziko dla Zdrowia, Ziko Apteka Sp. z o.o., Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Ziko Sp. z o.o. – Właściciel i Prezes Zarządu

Mariusz Mituś – Członek m.in. Zarządu Koła PSOUU w Jarosławiu, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną

« powrót