Ponad 300 mln zł na dostępność uczelni

Ponad 300 mln zł na dostępność uczelni

Źródło: www.centrumprasowe.pap.pl

„Cieszy mnie, że kolejna inicjatywa realizująca rządowy Program „Dostępność Plus” i finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego, ma tak duże zainteresowanie wśród uczelni. Założenia konkursu „Uczelnia dostępna” od samego początku przygotowywaliśmy w ścisłej współpracy z ekspertami reprezentującymi środowisko osób z niepełnosprawnościami. Wyniki konkursu potwierdzają, że to się opłaca. Dzięki temu powstała oferta skrojona do potrzeb uczelni i studentów, pozwalająca na wprowadzenie konkretnych i bardzo potrzebnych zmian zapewniających studentom z niepełnosprawnościami możliwość studiowania. Takie działania chcemy kontynuować w przyszłej perspektywie finansowej” – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Wsparcie dla likwidowania barier na uczelniach

Rozstrzygnięty właśnie konkurs NCBR „Uczelnia dostępna” jest jednym z działań w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus”, który stanowi pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Celem konkursu jest likwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych na uczelniach oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami. Konkurs jest finansowany z funduszy europejskich - Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Planowany budżet konkursu wynosił 200 mln zł, jednak finalnie - dzięki wysokiej jakości zgłoszonych projektów oraz istotności działań w nich przewidzianych - został zwiększony o ponad 121 mln zł, tak aby wszystkie wnioski rekomendowane do dofinansowania otrzymały środki.

W konkursie mogły wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby studentów. Zgłaszane do konkursu projekty mogły dotyczyć zarówno działań prowadzących do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej. Realizując te projekty, uczelnie będą współpracować z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym lub osobami z niepełnosprawnościami zajmującymi się aktywnie tematyką dostępności.

Różnorodne projekty w ramach trzech ścieżek

Uczelnie mogły zgłosić swoje projekty w ramach jednej z trzech ścieżek – mini, midi lub maxi, w zależności od stopnia zaawansowania działań na rzecz dostępności oraz od maksymalnej kwoty, o jaką wnioskowały.

Projektem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w konkursie, a jednocześnie oceniany był w ramach ścieżki midi, jest ten zgłoszony przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Jego celem było stworzenie kompleksowego programu wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry akademickiej. Działania te będą realizowane poprzez m.in. opracowanie i dopasowanie procedur kształcenia, zajęć oraz wykorzystywanych na nich materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dostosowanie stron internetowych do standardów WCAG, dostosowanie narzędzi informatycznych, w tym platformy e-learningowej, szkolenia pracowników uczelni, działania z zakresu dostępności architektonicznej, zakup specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo, wraz z członkami wspólnoty akademickiej posiadającymi niepełnosprawność, przeprowadzone zostaną badania, które stanowić będą pogłębioną diagnozę trudności, jakich doświadczają osoby niepełnosprawne w procesie kształcenia na uczelni, ich potrzeb i związanych z nimi konieczności wprowadzenia racjonalnych dostosowań. Projekt realizowany będzie we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Głuchych, Polskim Związkiem Niewidomych, Fundacją Primo Diagnosis.

W ramach ścieżki mini najwyższą liczbę punktów uzyskał projekt „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku”. Z kolei projekt „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał najwyższe dofinansowanie w ścieżce maxi.

Pełna lista dofinansowanych projektów oraz informacje o konkursie „Uczelnia dostępna” są dostępne na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

kom/ sic/ zan/

« powrót