Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Kreatywni Niewidzialni”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Bartosza Szpurka zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 20 września 2016 r. przez notariusza – Aleksandrę Tefelską w kancelarii notarialnej Maja Bruździak – notariusz, Aleksandra Tefelska – notariusz Spółka Partnerska w Warszawie, al. Jerozolimskie 53 lok. 1A, 00-697 Warszawa pod numerem repertorium A nr 4409/2016, zmienionym aktem notarialnym, sporządzonym dnia 26 stycznia 2017 r. przez notariusza Aleksandrę Tefelską w kancelarii notarialnej Maja Bruździak – notariusz, Aleksandra Tefelska – notariusz Spółka Partnerska w Warszawie, al. Jerozolimskie 53 lok. 1A, 00-697 Warszawa pod numerem repertorium A nr 336/2017.            

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundację powołano na czas nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister ds. rodziny, pracy i polityki społecznej. 

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6

Celem Fundacji jest:

1. nagłaśnianie, propagowanie problemów i sukcesów osób niepełnosprawnych, niewidomych i niesłyszących w środkach społecznego przekazu,

2. prowadzenie kampanii społecznych zwracających uwagę społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami.

§ 7 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. prowadzenie portali internetowych poświęconych problemom i sukcesom osób niepełnosprawnych, niewidomych i niesłyszących,

b. prowadzenie radia internetowego adresowanego do osób niepełnosprawnych,

c. organizowanie kampanii społecznych zwracających uwagę społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami,

d. prowadzenie szkoleń dla firm świadczących usługi transportowe w zakresie obsługi pasażerów z różnymi stopniami niepełnosprawności,

e. współpracę z wolontariuszami opiekującymi się dziećmi niepełnosprawnymi.

2. Działania opisane w punkcie pierwszym par. 7. są finansowane ze środków fundacji. 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji 

Działalność 

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych), z czego kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, wnoszony przez Fundatora w gotówce oraz dochody Fundacji w postaci środków finansowych i innych składników majątkowych, prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości i pozostałe mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania, zgodnie z jej Statutem. 

§ 9

1. Na majątek fundacji mogą się też składać przychody z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych,

c. zbiórek publicznych,

d. majątku Fundacji,

e. odsetek bankowych,

f. działalności gospodarczej.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 10 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 

§ 11

Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracowników na podstawie umów cywilnoprawnych oraz współpracować z wolontariuszami. Pracownikami, współpracownikami czy też wolontariuszami Fundacji mogą być też członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu powinni powstrzymać się od głosowania w sprawach w których występują w którejś powyżej wskazanej roli.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację

§ 12 

1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.

2. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczany wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

§ 13 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie:

63.12 Z – Działalność portali internetowych

58.14 Z – Nadawanie programów radiowych i telewizyjnych

60.10 Z – Nadawanie programów radiofonicznych

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 14 

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

§ 15

1. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu.

2. Fundator może być prezesem Fundacji. 

§ 16

1. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji pełni on funkcję Prezesa Zarządu.

2. W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji członka Zarządu (Prezesa) podejmuje on decyzję o wyborze prezesa Fundacji.

Zarząd 

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza powoływanych każdorazowo przez Fundatora. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków Zarządu jest Prezes Zarządu. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu i z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, uprawnienia te przejmuje Wiceprezes Zarządu.

2. Kadencja zarządu trwa 5 lat.

3. Członkowie zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska.

4. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce prezesa Fundacji,

b. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

6. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka zarządu, Fundator na wniosek pozostałych członków Zarządu może odwołać członka Zarządu. 

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Prezes zarządu składa samodzielnie oświadczenie woli w imieniu fundacji.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

c. realizacja celów statutowych,

d. sporządzanie planów pracy i budżetu,

e. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

g. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

h. zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami i ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji. 

§ 19

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na adres e-mail zadeklarowany przez członka Zarządu w oświadczeniu pisemnym.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu a w razie nieobecności Prezesa decyduje głos Wiceprezesa Zarządu. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rada 

§ 20 

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Rady, osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków Rady jest Prezes Zarządu. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu i z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Rady, uprawnienia te przejmuje Wiceprezes Zarządu.

2. Kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata.

3. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Rady.

4. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a. zatwierdzanie opracowywanego przez zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji,

b. ustalanie regulaminu pracy Zarządu,

c. zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd,

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium jego członkom. 

5. Fundator ma prawo zmienić skład Rady w każdym czasie.

6. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce prezesa Fundacji,

b. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Rady.

7. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka Rady, Fundator na wniosek pozostałych członków Zarządu może odwołać członka Rady. 

Rozdział V

Zmiana statutu lub celu

§ 21 

1. Zmiana statutu lub celu Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez
naruszenia jego istotnych założeń.

2. Zmiana celu działania Fundacji wymaga zgody Fundatora.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe 

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


Warszawa, 20 września 2016